Hey! I am first heading line feel free to change me

Kierownik Poradni: Marek Wójcik – Lekarz psychiatra

Godziny pracy Poradni

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00

Wydawanie substytutu odbywa się w:
Poniedziałek, środa, piątek od 7.00 do 16.00
Wtorek od 7.00 do 19.00
Czwartek od 7.00 do 12.30 
Sobota, niedziela od 9.00 do 12.00
Przerwa – od 9.30 do 10.00 poniedziałek – piątek.

Cel

 • Leczenie osób uzależnionych od opiatowych środków odurzających i uzależnień mieszanych, z dominującym uzależnieniem opiatowym
 • Używane substytuty to methadone hydrochloride firmy Molteni, methadone hydrochloride firmy Mysio, Suboxone, Bunorfin oraz Vendal.

Kwalifikacja pacjentów

Pacjentów do programu substytucyjnego kwalifikuje Kierownik Poradni / lekarz psychiatra – na prośbę zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii terapeuty.

Warunki przyjęcia do programu

 • udokumentowane uzależnienie od opiatów
 • ukończone 18 lat
 • ubezpieczenie zdrowotne ( oferujemy pomoc w jego uzyskaniu)
 • podpisanie zgody na udział w programie i przyjmowanie substytutu oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia do centralnego wykazu osób poddanych leczeniu substytucyjnemu, prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
 • podpisanie kontraktu i regulaminu programu substytucyjnego
 • realność codziennego dojazdu do Poradni

Sposób realizacji programu

 • ustalenie dawki podtrzymującej substytutu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych przez lekarza psychiatrę
 • codzienne wydawanie jednorazowych dawek substytutu w obecności personelu medycznego, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydawania substytutu do domu
 • kontrola abstynencji od innych niż substytut środków odurzających (badanie moczu na obecność narkotyków) 1 raz w miesiącu lub w sytuacji podejrzenia oraz alkomatem na obecność alkoholu w sytuacji podejrzenia.
 • leczenie chorób współistniejących z uzależnieniem we współpracy z innymi ośrodkami
 • realizacja indywidualnego planu terapii (indywidualnej, grupowej)
 • monitoring stanu zdrowia somatycznego, psychicznego,
 • ewaluacja uczestnictwa w programie w formie okresowej oceny funkcjonowania w obszarze społecznym, rodzinnym, zawodowym, prawnym oraz realizacji kontraktu terapeutycznego (utrzymania abstynencji, uczestnictwa w zajęciach grupowych i terapii indywidualnej)

Zakończenie udziału w programie

Pacjent może być wykluczony z leczenia substytucyjnego jeśli:

 • wycofa zgodę na dalszy udział w programie
 • nie utrzymuje abstynencji od innych niż stosowane w leczeniu substytucyjnym środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • handluje narkotykami,
 • przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych uczestników programu i personelu
 • przez trzy kolejne dni nie zgłasza się po substytut,
 • nie przestrzega innych ważnych wymogów określonych w regulaminie programu.

W przypadku wykluczenia z programu pacjent ma możliwość uzyskania skierowania do oddziału detoksykacyjnego celem odstawienia substytutu i leczenia detoksykacyjnego.

Formy realizacji

 • Kwalifikacja osób uzależnionych do programu substytucyjnego
 • Kierowanie osób zakwalifikowanych do oddziałów szpitalnych detoksykacyjnych
 • Diagnoza i konsultacje psychiatryczne
 • Porady i konsultacje terapeutyczne
 • Psychoterapia indywidualna
 • Grupy psychoedukacyjne
 • Zajęcia informacyjno edukacyjne z lekarzem
 • Terapia rodzinna
 • Pomoc pracownika socjalnego

Ośrodki szpitalne współpracujące z Poradnią:

SWZPZPOZ Oddział Detoksykacyjny w Warszawie, ul. Nowowiejska 27

SP ZOZ Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Oddział Detoksykacyjny w Lublinie, ul. Abramowicka 2

SPZOZ Szpital im. Dr. J.Babińskiego, Łódź, ul. Aleksandrowska 159